برگزاری مراسم معارفه نو دانشجویان سال تحصیلی ۹9-۹8 به تفکیک گروه های آموزشی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

برگزاری مراسم معارفه نو دانشجویان سال تحصیلی ۹9-۹8 به تفکیک گروه های آموزشی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


شنبه, 27 مهر 1398 131

بنابراین گزارش، در ابتدای هر مراسم، مدیران گروه های آموزشی ضمن معرفی اساتید هر گروه و آشنایی با رشته ی تحصیلی قبول شده، توضیحاتی را در خصوص انتخاب واحدهای درسی، رعایت پیش نیاز ها، دروس تخصصی، عمومی و پایه، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، بازار کار، تخصص مورد نیاز، تعداد واحدهای پاس شده و حداقل نمره قبولی و قوانین آموزشی بیان نمودند.

 

در ادامه نیز دبیرهای انجمن های علمی مختص هر رشته تحصیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند فعالیت و اقدامات انجام شده، در خصوص نوع فعالیت، نحوه عضویت، فرآیند کاری هر انجمن توضیحاتی ارائه کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی این مراسم کارشناسان آموزشی دانشگاه در خصوص قوانین و آئین نامه های آموزشی، خدمت سربازی، تخلفات آمورشی و آئین نامه های انضباطی نیز توضیحات کاملی را ارائه کردند.

 

گفتنی است در پایان هر مراسم، نو دانشجویان هر رشته تحصیلی، ضمن بیان سئوالاتی در خصوص رشته تحصیلی خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.