برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "چالش های زندگی دانشجویی" ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "چالش های زندگی دانشجویی" ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


جمعه, 26 مهر 1398 195

بنابراین گزارش؛ در این کارگاه ویژه دانشجویان در خصوص چالش های زندگی دانشجویی با تاکید بر آموزش پیش از ازدواج، ضرورت آموزش پیش از ازدواج، آشنایی، عشق، انتخاب همسر  توضیحاتی ارائه شد.