برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "کاهش آسیب های اجتماعی فرا روی زندگی دانشجویان" ویژه اساتید و کارکنان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "کاهش آسیب های اجتماعی فرا روی زندگی دانشجویان" ویژه اساتید و کارکنان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


جمعه, 26 مهر 1398 149

بنابراین گزارش؛ در این کارگاه در خصوص نقش اساتید در سلامت روان دانشجویان، منابع حمایتی دانشجویان، چالش های زندگی دانشجویی و میزان شیوع مواد مخدر توضیحاتی ارائه شد.

در پایان این کارگاه، حضار ضمن بیان سوالاتی در خصوص مسائل مطرح شده، به بحث و تبادل نظر نیز پرداختند.