انجمن علمی صنایع در نظر دارد در راستای رشد و اعتلا دانشجویان رشته مهندسی صنایع، اقدام به ثبت یک نشریه صرفاً در راستای رشته خود کند. از این رو در جهت مدیریت سبز، تصمیم بر آن شد تا نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی تهیه و توزیع گردد تا از چاپ کاغذ و هزینه های ناشی از آن نیز جلوگیری گردد


برديا ناظم بافقي
مدیر مسئول

برديا ناظم بافقي
سر دبیر