فرياد كريمي
مدیر مسئول

فرياد كريمي
سر دبیر

کانون مطالعات فرهنگی ژیوار
صاحب امتیاز