احسان شاهرخي
صاحب امتیاز

احسان شاهرخي
مدیر مسئول

احسان شاهرخي
سر دبیر