محمدمهدي شيرولي پور
صاحب امتیاز

محمدمهدي شيرولي پور
مدیر مسئول

محمدمهدي شيرولي پور
سر دبیر