صهيب ستوده
صاحب امتیاز

صهيب ستوده
مدیر مسئول

صهيب ستوده
سر دبیر