هنگامه شمسی پور
استاد راهنما

احمد رضایی
دبیر

روژين رازياني منش
شورای مرکزی

هادي قريشي
شورای مرکزی

احمدرضا دفتري
شورای مرکزی

علي پركتون
شورای مرکزی

كوثر سياه كمري
علی البدل

فرناز عزيزي
علی البدل