انجمن علمی شبکه جهت انجام فعالیت های مرتبط با شبکه راه اندازی شده و دانشجویان علاقه مند به شبکه از هر رشته ای میتوانند در این انجمن عضو شوند