پرهام حسن زاده مقيمي
دبیرانجمن علمی کامپیوتر
دوشنبه , 30 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
دوشنبه , 23 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
دوشنبه , 23 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
اکران فیلم توسط انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
دوشنبه , 16 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
یکشنبه , 15 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری مسابقات علمی برنامه نویسی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
یکشنبه , 08 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
یکشنبه , 08 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
شرکت در دومین رویداد رقابت استارتاپی-کرمانشاه
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
دوشنبه , 02 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین


انجمن علمی کامپیوتر
چهارشنبه , 28 فروردین 1398
Shillin Taak
برگزاری سلسله جلسات عصرانه تکنولوژی
فعالیت‌های پیشین