پویش دانشجویی مقابله با کرونا ( جشنواره بزرگ نماهنگ و کلیپ "کرونا را شکست می دهیم")

چهارشنبه, 20 فروردین 99


شیوه نامه ی جشنواره بزرگ نماهنگ و کلیپ "کرونا را شکست می دهیم"