اطلاعیه ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات جهت حضور در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

دوشنبه, 28 بهمن 98


 
 
❇️ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات، از دانشجویان فعال در عرصه نشریات (صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سر دبیران و اعضای هیأت تحریریه) دعوت بعمل می آید که از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ لغایت چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ جهت ثبت نام در کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، واحد نشریات دانشجویی مراجعه نمایند.
 
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه