ثبت اطلاعات نشریات دانشگاهی در سامانه جامع نشریات دانشگاهی

دوشنبه, 25 آذر 98


نظر بـه مصـوبه شـوراي مرکزي نـاظر بر نشـریات دانشـگاهی مـورخ 13/9/1398 مبنی بر ثبت اطلاعـات (صـاحب امتیـاز، مدیرمسـئول،سـردبیر و باگـذاري فایل نشـریات چاپ شـده) نشـریات دانشـگاهی در سامانه جامع نشریات دانشگاهی به اطلاع می رساند؛ مدیران مسئول نشریاتی امکان شرکت در انتخابات کمیته ناظر،شوراي مرکزي ناظر بر نشـریات دانشـگاهی و جشنواره تیتر12را خواهند داشت که اطلاعات کامل نشـریه خود را در سامانه جامع نشـریات دانشجویی Apmsrt.ir ثبت کرده باشند. لذا از مدیران مسئول نشریات دانشگاه صنعتی کرمانشاه که مجوز فعالیت دارند، درخواست می‌شود تا اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نمایند.