برگزاری اولین جشنواره حرکت در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

یکشنبه, 24 آذر 98


جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد انجمنهای علمی مدیریت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایید.

فایل دستورالعمل اولین جشنواره حرکت دانشگاه صنعتی کرمانشاه