بارگذاری نسخه الکترونیکی نشریات در سامانه جامع مدیریت فرهنگی

یکشنبه, 28 مهر 98


قابل توجه مدیران مسئول محترم نشریات دانشگاهی؛ با توجه به لزوم بارگذاری نسخه الکترونیکی نشریات در سامانه جامع مدیریت فرهنگی، می بایست بعد از نشر نسخه چاپی نشریه، نسخه الکترونیکی نشریه در اختیار کارشناس نشریات دانشگاه قرار داده شود. شایان ذکر است پس از بارگذاری، نسخه الکترونیکی نشریه در صفحه اصلی سامانه و در بخش " انتشارات معاونت فرهنگی" قابل رؤیت و مشاهده می باشد.