برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه جامع مدیریت فرهنگی برای فعالین فرهنگی

جمعه, 08 شهریور 98